Jak zostać instruktorem nauki jazdy?

instruktor nauki jazdyJak zostać instruk­torem nauki jazdy? Czym zaj­muje się instruk­tor nauki jazdy? Jakie predys­pozy­cje musi mieć instruk­tor nauki jazdy? Ile zara­bia instruk­tor nauki jazdy?

Czym zaj­muje się instruk­tor nauki jazdy?

Instruk­tor nauki jazdy, jak sama nazwa wskazuje, zaj­muje się ucze­niem kur­san­tów teorii oraz prak­ty­cznych zasad prowadzenia pojazdów. W pier­wszym etapie pokazuje mu zasady dzi­ała­nia pojazdu i demon­struje jego możli­wości. Następ­nie utr­wala te wiado­mości pod­czas ćwiczeń na placu manewrowym lub jazdy w ruchu dro­gowym dos­tosowanym do celów szkole­niowych pojaz­dem. Głównym zadaniem instruk­tora jazdy jest przy­go­towanie kur­santa do egza­minu upraw­ni­a­jącego otrzy­manie prawa jazdy odpowied­niej kategorii.

Jaki powinien być instruk­tor nauki jazdy? Jakie predys­pozy­cje musi mieć instruk­tor jazdy?

Instruk­tor nauki ze względu na rodzaj wykony­wanej pracy musi per­fek­cyjnie znać zasady prowadzenia pojazdu i ruchu dro­gowego. Powinien być cier­pliwy, opanowany, posi­adać umiejęt­ności ped­a­gog­iczne. Nie do przece­nienia w pracy instruk­tora nauki jazdy jest refleks i spostrze­gaw­c­zość, ponieważ niejed­nokrot­nie zmus­zony jest reagować na wydarzenia drogowe.

Jak zostać instruk­torem nauki jazdy?

Żeby zostać instruk­torem nauki jazdy należy posi­adać min­i­mum wyk­sz­tałce­nie śred­nie, i od co najm­niej trzech lat mieć uprawnienia do prowadzenia pojazdu, na którym chce prowadzić szkole­nia. Istot­nym ele­mentem jest zaświad­cze­nie lekarskie o zdol­ności do wykony­wa­nia zawodu. Instruk­tor nauki jazdy nie może być karany wyrok­iem sądu ani kolegium ds. wykroczeń za przestępstwo lub wykrocze­nie prze­ci­wko bez­pieczeństwu w ruchu drogowym.

By otrzy­mać legi­t­y­mację instruk­tora nauki jazdy i zostać wpisanym przez starostę do ewidencji instruk­torów, kandy­dat musi odbyć kurs kwal­i­fika­cyjny zakońc­zony prak­tyką i zal­icze­niem egza­minu przed komisją wojew­ódzką. Kurs rozpoczyna się egza­minem wstęp­nym ze zna­jo­mości zasad ruchu dro­gowego i kierowa­nia pojaz­dem. Następ­nie kur­sant uczony jest tech­niki prowadzenia pojazdu, metodyki naucza­nia, psy­chologii, bez­pieczeństwa ruchu dro­gowego itd..

Ile zara­bia instruk­tor nauki jazdy? Zarobki instruk­tora nauki jazdy

Prze­cięt­nie instruk­tor nauki jazdy zara­bia 1500 – 2000 zł netto. Jeśli prowadzi własną dzi­ałal­ność, najczęś­ciej godz­ina szkole­nia kosz­tuje ok 40 zł.

Przeczy­taj Czy szkoła nauki jazdy to dobry pomysł na biznes?

3 thoughts on “Jak zostać instruktorem nauki jazdy?

  1. jeżdżę ciężarówka 15 lat i więcej widzi­ałem i miałem ekstremal­nych sytu­acji niż instruk­tor z min 3 let­nim stażem z wyk­sz­tałce­niem śred­nim jakie potrzebne jest do bycia instruktorem

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *