Jak zostać księgowym?

jak zostac księgowymJak zostać księ­gową? Jakie predys­pozy­cje musi mieć księ­gowy? Czym zaj­muje się księ­gowa? Ile zara­bia księ­gowa? Jaką szkołę trzeba skończyć by zostać księgowym?

Czym zaj­muje się księ­gowa? Co robi księgowy?

Księ­gowa zaj­muje się prowadze­niem ksiąg rachunkowych, gro­madze­niem i kat­a­l­o­gowaniem fak­tur, ich anal­izą oraz pil­nuje dopełnienia wszel­kich for­mal­ności wzglę­dem urzędu skar­bowego i innych insty­tucji. Księ­gowa także infor­muje kierown­ictwo o finan­sowym stanie firmy.

Czym zaj­muje się główna księ­gowa? Co robi główny księ­gowy?
Nieco inne obow­iązki ma główna księ­gowa. Zaj­muje się ona nad­zorem wszys­t­kich wydarzeń finan­sowych w fir­mie, dba o sprawne funkcjonowanie i rozwój dzi­ału. Główna księ­gowa odpowiada także za stan i archi­wiz­a­cje doku­men­tacji, kon­takty z bankami itd.

Jaka powinna być księ­gowa? Jakie predys­pozy­cje musi mieć księ­gowy?

Księ­gowa powinna być osobą dokładną, rzetelną i cier­pliwą. Musi posi­adać umiejęt­ności matem­aty­czne i anal­i­ty­czne. Na stanowisku księ­gowej i głównej księ­gowej niezbędna jest zna­jo­mość obow­iązu­ją­cych przepisów prawa podatkowego, finan­sowego, a także cel­nego i dewizowego.

Gdzie pracuje księ­gowa? Kto zatrudni księgowego?

Księ­gowa zatrud­niona jest w biu­rach rachunkowych, bankach, fir­mach pry­wat­nych orga­ni­za­c­jach pozarzą­dowych, insty­tuc­jach pub­licznych itd..

Jak zostać księ­gową? Co zro­bić by zostać księgowym?

Aby zostać księ­gową należy ukończyć stu­dia wyższe, najlepiej na spec­jal­ności rachunkowość lub finanse. W Polsce nie ist­nieją przepisy wprost określa­jące szczegółowe wyma­gania wzglę­dem kandy­datów na stanowisko księ­gowej. Przy rekru­tacji brana jest pod uwagę zna­jo­mość przy­na­jm­niej jed­nego języka obcego, umiejęt­ność posługi­wa­nia się kom­put­erem – szczegól­nie paki­etami typu office oraz pro­gra­mami do księ­gowości. Dodatkowym atutem jest zna­jo­mość ele­men­tów ekonomii i zarządzania.

Jak zostać główna księ­gową? Co zro­bić by zostać głównym księgowym?

Aby zostać główną księ­gową należy wykazać się dużym doświad­cze­niem w zawodzie oraz cechami przy­wód­czymi. Osoba zaraz po stu­di­ach prak­ty­cznie nie ma szans na obję­cie tego stanowiska.

Ile zara­bia księ­gowy? Zarobki księ­gowej. Ile zara­bia główny księgowy?

Początku­jąca księ­gowa zara­bia ok 1500 zł netto, prze­ciętne zarobki księ­gowych wahają się w grani­cach 2000 – 5000 zł. Główna księ­gowa może otrzymy­wać wyna­grodze­nie rzędu 15000 zł na rękę. Pen­sja zależy od miejsca, w którym pracuje księ­gowa oraz od ilości zle­ceń jeśli posi­ada własne biuro rachunkowe.

Zobacz również:

Zakres obow­iązków księgowego

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *