Jak zostać notariuszem?

jak zostać notariuszemJak zostać notar­iuszem? Czym zaj­muje się notar­iusz? Jak ubie­gać się o aplikację? Jaki powinien być notar­iusz? Ile zara­bia notar­iusz? Jaką szkołę trzeba skończyć by być notar­iuszem? Kto może zostać notar­iuszem?

Czym zaj­muje się notariusz?

Notar­iusz jest osobą zau­fa­nia pub­licznego nieupoważ­ni­aną do wykony­wa­nia czyn­ności notar­i­al­nych. Do obow­iązków notar­iusza należy m.in: sporządzanie aktów notar­i­al­nych, sporządzanie aktów poświad­czeń (w tym dziedz­iczenia), sporządzanie protestów, wek­sli i czeków, przy­go­towywanie spisów, odpisów, wyciągów doku­men­tów, sporządzanie pro­jek­tów oświad­czeń, aktów i innych doku­men­tów, poświad­czanie włas­noręcznego pod­pisu, zgod­ności odpisu itd. Swoim dzi­ałaniem notar­iusz nadaje doku­men­tom ważność prawną.

Jaki powinien być notar­iusz?
Notar­iusz musi być osobą rzetelną, ucz­ciwą i dokładaną. Powinien dobrze znać obow­iązu­jące prawo pol­skie i europejskie.


Jak zostać notariuszem?

Aby zostać notar­iuszem w pier­wszej kole­jności należy ukończyć stu­dia prawnicze. Następ­nie zdać egza­min na aplikację zakońc­zoną egza­minem zawodowym i odbyć asesurę.

Żeby ubie­gać się o aplikację kandy­dat musi speł­niać określone wymagania:

– być oby­wa­telem Pol­ski
– posi­adać pełnię praw cywilnych i oby­wa­tel­s­kich
– ukończyć wyższe stu­dia prawnicze i uzyskać tytuł mag­is­tra, albo posi­adać dyplom zdobyty zagranicą uznawany w Polsce.

– być nieskazitel­nego charakteru

Egza­min wstępny na aplikację notarialną

Jest pisemny i składa się ze 150 pytań jed­nokrot­nego wyboru z zakresu prawa pracy, gospo­dar­czego, rodzin­nego i opiekuńczego, prawa kon­sty­tucjon­al­nego, prawa UE, sądowego itd.

Egza­min notar­i­alny po odby­ciu aplikacji

Egza­min notar­i­alny trwa trzy dni. Pier­wszego aplikant wypeł­nia test jed­nokrot­nego wyboru, drugiego opra­cowuje pro­jekt aktu notar­i­al­nego i opinie prawną w opar­ciu o podane opis przy­padku i kazus. Ostat­niego, zda­jący egza­min sporządza drugi pro­jekt aktu prawnego.

Asesura notar­i­alna

Po zda­niu egza­minu notar­i­al­nego, aplikant zobow­iązany jest do odby­cia co najm­niej dwulet­niej asesury – stażu zawodowego w kance­larii notar­i­al­nej, pod okiem doświad­c­zonego notar­iusza. Po jej zal­icze­niu, asesor składa wniosek do Min­is­tra Spraw­iedli­wości, który po kon­sul­tac­jach powołuje notar­iusza i wyz­nacza siedz­ibę jego kancelarii.

Ile zara­bia notar­iusz?

Zarobki notar­iusza reg­u­lowane są taksą notar­i­alną. Określa ona maksy­malną wysokość opłat za niek­tóre usługi. Dla jed­nych jest ona stała, dla innych związana jest z wartoś­cią przed­miotu spisy­wanego aktu. Np. maksy­malna cena spisa­nia tes­ta­mentu wynosi 50zł, tes­ta­mentu zaw­ier­a­jącego zapis uprawnienia bądź pozbaw­ienia zachowku 150 zł, odwołanie tes­ta­mentu 30zł, umowy majątkowej małżeńskiej 400 zł, zrzeczenia się prawa użytkowa­nia wieczys­tego 80 zł, pro­tokołu wal­nego zgro­madzenia akcjonar­iuszy 1100 zł itd. Dla przed­miotu czyn­ności notar­i­al­nej do 3000 zł maksy­malna taksa wynosi 100zł, powyżej 60 000 do 1 000 000 zł 1,010 zł + + 0,4% od nad­wyżki powyżej 60 000 zł itd. Wykaz taks zna­j­duje się w rozporządze­niu min­is­tra spraw­iedli­wości z 28 czer­wca 2004 r. w sprawie maksy­mal­nych stawek taksy notar­i­al­nej — Dz.U. nr 148, poz. 1564 ze zm.)

Medi­ana zarobków notar­iuszy w Polsce wynosi nieco ponad 6000 zł miesięcznie. Są one zależne od ilości i rodzaju czyn­ności notar­i­al­nych. Niek­tórzy notar­iusze mogą zaro­bić sporo ponad 10 000 zł.


Ustawa o notaria­cie

Szczegółowe infor­ma­cje doty­czące pracy, obow­iązków oraz zasad przeprowadzana egza­m­inów zaw­iera Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *