Zakres obowiązków magazyniera

Mag­a­zynier to zawód, w którym osoba go wykonu­jąca, musi przyj­mować, prze­chowywać jak również wydawać wszelkiego rodzaju przed­mioty i rzeczy mag­a­zynowane. Jest to ogólny zakres obow­iązków mag­a­zyniera, dlat­ego warto go uściślić.
Obow­iązkiem mag­a­zyniera jest przede wszys­tkim odpowiedzial­ność mate­ri­alna za powier­zone mu mate­ri­ały jak również wszelkie pomieszczenia, w których ów mate­ri­ały są prze­chowywane. Wszys­tko to zawarte jest w spisie inwen­taryza­cyjnym oraz pro­tokole zdawczo-odbiorczym, z których musi się rozliczać. Następ­nie w obow­iązku mag­a­zyniera leży odbiór mate­ri­ałów dostar­czanych, ustal­e­nie, jaka jest ich dokładana ilość, jak również dopil­nowanie by cały odbiór tech­niczny prze­biegł pomyśl­nie i bez przeszkód. Co więcej, mag­a­zynier musi sporządzić pełną doku­men­tację na temat dostawy mate­ri­ałów i złożyć pod­pisy na dowodach przyję­cia dostawy. Pon­adto mag­a­zynier musi rozmieś­cić i ułożyć dostar­c­zone do mag­a­zynu mate­ri­ały jak również zabez­pieczyć je przed wszelkimi niepożą­danymi uszkodzeni­ami czy kradzieżą. Porządek, czys­tość, kon­serwacja mate­ri­ałów to również zakres obow­iązków mag­a­zyniera. Poza tymi wszys­tkimi czyn­noś­ci­ami, mag­a­zynier musi zad­bać również o praw­idłowe wydanie mate­ri­ałów, które mogą zostać wydane tylko na pod­stawie rzetel­nej doku­men­tacji. To jeszcze nie wszys­tko. Mag­a­zynier musi również prowadzić ewidencję ruchu jak również stanów zapasu mag­a­zynu i innych tego typu rejestrów, przestrze­gać wszel­kich zasad przekazy­wa­nia doku­men­tacji, porządku w prze­chowywanych doku­men­tach czy kon­trolować zgod­ność
rzeczy­wis­tej ilości mate­ri­ałów ze stanem wpisanym do ewidencji. Poza tym mag­a­zynier musi ściśle rozliczać się z powier­zonego mu majątku pod wszelkimi posta­ci­ami na pod­stawie przeprowad­zonej inwentaryzacji.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *