Zakres obowiązków pracownika biurowego

Bycie pra­cown­ikiem biurowym to niezwykle ważne zaję­cie, gdyż biuro jest prak­ty­czne epi­cen­trum każdej firmy czy przedsiębiorstwa…

Pra­cownik biurowy posi­ada obow­iązek admin­istrowa­nia oraz obsługi biura. Poza tym obsługuje wszelkiego rodzaju urządzenia biurowe jak kom­puter, drukarka, skaner, kserokopi­arka, dlat­ego też taki pra­cownik musi umieć się tymi urządzeni­ami obsługi­wać. Oprócz tego pra­cownik biurowy musi także przy­go­towywać jak również sporządzać doku­menty fir­mowe, raporty i zestaw­ienia z każdego miesiąca, dnia. Pra­cownik biurowy musi również odbierać tele­fony, przeprowadzać roz­mowy tele­fon­iczne bądź skierować je do innych organów firmy, co więcej musi nad­zorować i obsługi­wać doku­menty fir­mowe. Poza tymi wszys­tkimi czyn­noś­ci­ami, pra­cownik biurowy musi wykony­wać przede wszys­tkim polece­nia swo­jego przełożonego, prezesa firmy, dyrek­tora czy innej osoby kieru­jącej. Pra­cownik biurowy zaj­muje się również utrzymy­waniem kon­tak­tów z klien­tami firmy, musi być osobą reprezen­taty­wną i pozyski­wać klien­tów, a nie dzi­ałać ku ich utra­cie. Pra­cownik biurowy musi znać i umieć się posługi­wać wszelkiego rodzaju edy­torami tek­stu czy arkuszami kalku­la­cyjnymi jak również wszelkiego rodzaju pro­gra­mami kom­put­erowymi. W tego rodzaju pracy przy­datną umiejęt­noś­cią będzie zna­jo­mość, najlepiej biegła, języków obcych. Dzięki temu nie będzie żadnego prob­lemu z porozu­miewaniem się z klien­tami innych nar­o­dowości. Oprócz wspom­ni­anego tworzenia i sys­tem­aty­zowa­nia doku­men­tów i raportów, pra­cownik biurowy musi również dokony­wać ich archi­wiz­a­cji, czyli gro­madzenia i porząd­kowa­nia ich.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *