Zakres obowiązków prezesa zarządu

Prezes zarządu to niesamowicie odpowiedzialne stanowisko. Jego praca jest prak­ty­cznie całkowicie samodzielna jed­nakże może on być kon­trolowany przez Radę Nad­zor­czą i zgro­madze­nie wspólników…

Głównym obow­iązkiem, jaki posi­ada prezes zarządu, jest wykony­wanie powier­zonych mu obow­iązków w taki sposób, aby dążył on do maksy­mal­iza­cji sprzedaży usług lub pro­duk­tów osią­ganych przez daną spółkę czy zakład. Dąże­nia te muszą zwięk­szać w znaczny sposób pozy­cję danej firmy na rynku jak również zwięk­szać jej wartość mate­ri­alną, jej zyski przy min­i­mal­nych strat­ach, jakie mogą wiązać się z pro­dukcją lub z usługami. Prezes zarządu posi­ada niepod­ważalny obow­iązek dba­nia o bez­pieczeństwo spółki pod kon­tem finan­sowym, tak, aby stale utrzymy­wała się na odpowied­nim poziomie i nie dążyła do bankructwa. Prezes zarządu musi opra­cowywać strate­gię roz­woju danej firmy czy kor­po­racji jak również musi roz­planowywać finanse, z których później musi się rozliczyć przed radą nad­zor­czą. Poza tym musi zająć się przy­go­towaniem i real­iza­cją kam­panii reklam­owej, dzięki czemu będzie mógł pozyskać nowych klien­tów. Musi zapewnić odpowied­nie zasoby ludzkie, dzięki którym firma będzie mogła się nadal rozwi­jać. Co więcej prezes zarządu musi szczegółowo opra­cować i wprowadzić w życie tak zwanych motywa­cyjnych sys­temów wyna­gradza­nia pra­cown­ików. To w jego kwestii leżą finanse i to, jakie dochody ma dany pra­cownik. Prezes zarządu posi­ada odpowiedzial­ność za całą spółkę, pełni nad nią pieczę, jest główną osobą wyda­jącą polece­nia i nad­zoru­jącą ją. 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *