Zakres obowiązków przedstawiciela handlowego

Przede wszys­tkim przed­staw­iciel hand­lowy posi­ada obow­iązek prowadzić sprzedaż. Oczy­wiś­cie nie jest to sprzedaż typowa dla tej prowad­zonej przez sprzedawcę w sklepie.
Przed­staw­iciel hand­lowy musi dokład­nie i szczegółowo zaplanować jak również kon­trolować wszys­tkie zada­nia, wszys­tkie możli­wie jak najlep­sze formy pozyska­nia nowych klien­tów by sprzedaż danego pro­duktu zad­owala­jąco wzrosła. Aby tak było przed­staw­iciel hand­lowy ma obow­iązek prowadzić szczegółową jak również sys­tem­aty­czną anal­izę rynku a także mon­i­torować wszelkie dzi­ała­nia firm konkuren­cyjnych. Przed­staw­iciel hand­lowy ma za zadanie również określić grupę docelową wszel­kich potenc­jal­nych naby­w­ców oraz sporządzać i wdrażać wszelkie dzi­ała­nia mar­ketingowe bądź też, jeśli zajdzie taka potrzeba, sko­ry­gowanie ich. Poza tym przed­staw­iciel hand­lowy musi orga­ni­zować różnego rodzaju doraźne dzi­ała­nia, które zapewnią mu pozyski­wanie nowych klien­tów. Przed­staw­iciel hand­lowy ma za zadanie prezen­tować ofertę włas­nego pro­duktu jak również przy­go­tować i przed­stawić umowy dla pozyskanych już klien­tów. Negoc­jacje wszel­kich warunków pod­czas zawar­cia transakcji, real­iza­cja wszelkiego rodzaju zamówień od klien­tów oraz dostawa zamówionych towarów to również kom­pe­tencje przed­staw­iciela hand­lowego. Każdy przed­staw­iciel hand­lowy musi również dbać o budowanie oraz utrzymy­wanie kon­tak­tów, bardzo dobrych zresztą, z obec­nymi już klien­tami danego przed­siębiorstwa by ich nie stracić. Przed­staw­iciel hand­lowy musi także prowadzić roz­mowy hand­lowe z klien­tami biz­ne­sowymi oraz prowadzić bazę klientów.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *