Zakres obowiązków sprzedawcy

Sprzedawca musi być osobą otwartą, komu­nikaty­wną jak również posi­ada­jącą wysoką kul­turę oso­bistą. Poza tym sprzedawca musi spełnić kilka dość ważnych obow­iązków, dzięki którym sprzedaż z całą pewnoś­cią będzie prze­b­ie­gać sprawnie.
Sprawnie i bezpośred­nio obsłużyć każdego klienta, z tym, że musi to prze­b­ie­gać w kul­tur­alny i uprze­jmy sposób. Sprzedawca musi posi­adać umiejęt­ności obsługi kasy fiskalnej, by szy­bko wbić cenę towaru i sprzedaż prze­b­ie­gała sprawnie. Sprzedawca musi sprawdzać stan sklepu i dokony­wać sys­tem­aty­cznych zamówień braku­ją­cych towarów jak również dbać o porządek swo­jego codzi­en­nego miejsca pracy. Jakie jeszcze kom­pe­tencje posi­ada sprzedawca? Przede wszys­tkim jest to sporządzanie wszelkiej doku­men­tacji związanej z rekla­macją przed­miotów reklam­owanych przez klien­tów, dbanie o doku­menty gwaran­cyjne i dbałość o przekazanie infor­ma­cji o możli­wości zareklam­owanie wadli­wego pro­duktu. Sprzedawca jak sama nazwa wskazuje musi sprzedawać towar i przyj­mować za niego należną zapłatę, z której później się rozlicza. Sprzedawca wydaje również klien­tom paragony, fak­tury i rachunki, czyli dowody zakupu, odbiera również dostawy do sklepu oraz ma za zadanie pok­witować ode­brany towar. W kom­pe­tencji sprzedawcy jest również dbałość o ładna i zad­baną wys­tawę skle­pową jak również dbanie o reklamę sklepu. Co więcej sprzedawca pakuje towar, rozlicza się wykony­wanymi rapor­tami ze sprzedaży prezen­tuje klien­tom intere­su­jący ich towar jak również udziela rad i propozy­cji przy rozwiązy­wa­niu zgłos­zonych wąt­pli­wości przez klienta.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *